Genel I Biçim I Teknik I Seçim ve Basım I Makale Gönderme

MAKALE YAZIM VE GÖNDERME KURALLARI

Eğitim Bilimleri ve Uygulama yılda bir cilt, her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, hakemli bir eğitim bilimleri dergisidir. Hedef kitlesi eğitim bilimciler, eğitim bilimleri öğrencileri, öğretmenler, eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Uygulamaya ve eğitim sorunlarına duyarlı bilimsellik ile, bilimi temel alan eğitim uygulamasını kendisine vizyon olarak belirleyen Dergimizin misyonu, bu yaklaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Genel

Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilen ya da belirlenen makaleler, yayımlanmaz. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarına / yazarlarına aittir.

Biçim

Yayınlanmak üzere Dergimize gönderilen makaleler aşağıdaki bölüm ve özelliklere sahip olmalıdır:

Başlık: Başlıklar en az 3, en çok 12 sözcükten oluşmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Türkçe başlık özetten, İngilizce başlık ise abstracttan önce verilmelidir. Zorunlu durumlar dışında, makale başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

Özet: Her biri 200-250 sözcükten oluşacak biçimde Türkçe başlık altında “özet”, İngilizce başlık altında “abstract” verilmelidir. Özetin, çalışmanın amaç, yöntem, içerik ve sonuçlarına ilişkin kritik ve açıklayıcı bilgiler içermesi, abstractın ise özet ile birebir uyumlu olması gerekir. Yazarlar bu konuda özen göstermelidirler.

Anahtar sözcükler: Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altlarında (ayrı ayrı) 3-5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilmelidir. 

Ana metin: Araştırma formundaki makalelerde GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, SONUÇ ve TARTIŞMA bölümleri yer almalıdır. Araştırma türü makalelerde "Yöntem" başlığı altında veri kaynakları, veri toplama araçları ve kullanılan materyaller, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması hakkında yeterli açıklamalar mutlaka yapılmalıdır. Literatüre dayalı incelemelerde, çalışmanın amaç ve boyutlarına uygun başlıklar kullanılabilir. Numaralı başlık kullanılmamalı, bölüm başlığı, alt orta, yan ve paragraf başlıkları kullanılmalıdır. Metin içinde çizelge ve çizim kullanılmamalı; tüm çizelge ve çizimler asıl metnin sonunda verilmeli ama bu çizim ve çizelgelerin metin içindeki yerleri iki yatay çizgi içinde gösterilmelidir. Çizelge ve çizimlerin toplam sayısı en çok beş olmalıdır. Çizelge, çizim ve resimler kastedilerek metin içinde, "yukarıdaki, aşağıdaki, yandaki" gibi ifadeler yerine "Çizelge 3, Çizim 2" biçiminde çizelge ve çizim numaraları kullanılmalıdır. Metin sonunda verilecek çizelge başlıkları çizelge üstünde, çizim ve resim başlıkları çizim altında verilmelidir. Çizelge ve çizim başlıklarının yalnızca ilk sözcüğünün ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

Ekler: Çok gerekli değilse, ek verilmemelidir. Ölçme aracı geliştirmeye yönelik çalışmalarda, aracı oluşturan tüm maddeler metin içinde ya da ek olarak mutlaka verilmelidir.

Kaynak gösterme ve kaynak listesi: Doğrudan alıntılarda sayfa numarası verilmeli, metin içi kaynak gösterme ve kaynaklar listesinin düzenlenmesinde APA standardının güncel sürümü temel alınmalıdır. APA Style'ın yerel diller konusunda tanıdığı esneklikler (Özel isimlerin yazılışı, kaynak künyesinin düzenlenmesindeki ifadesel sıralama, "et.al." kısaltmasının “ve diğ.” şeklinde yazılması gibi) Türkçe yazım ve ifade kurallarına uyularak kullanılmalıdır.

İngilizce geniş özet: Makalenin en sonunda “Extended Abstract” başlığı altında, İngilizce geniş özet verilmelidir. Geniş özet metni 600 sözcükten kısa, 750 sözcükten uzun olmamalı; çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçlarını eksiksiz özetlemeli, çalışma hakkında tam bir fikir oluşturmaya yetecek düzeyde somut ayrıntı içermelidir. Bu metinde alt başlıklar olarak kullanılmamalıdır.

Teknik

Tüm bölümleri dahil olmak üzere, gönderilecek makaleler A4 boyutundaki kağıdın her bir kenarından 3 cm. boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman (Türkçe) yazı biçemi ve 1.5 satır aralığı ile, satır sonu heceleme/tireleme kullanılmadan yazılmalıdır. Gönderilen metinler 10 sayfadan az, 20 sayfadan daha fazla olmamalıdır.

Kullanılacak çizim ve çizelgelerin genişliği 12 cm, yüksekliği 19 cm'den fazla olmamalıdır. Dergi baskısı tek renk olacağından, renkli resim ve çizimlere yer verilmemelidir.

Makaleler MS Word 2003 ve daha yeni sürümleri kullanılarak yazılmalıdır.

Seçim ve Basım

Her makale iki ayrı hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayımlanabilecek makaleler, hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda ilgili bölüm editörü tarafından belirlenir. Editörler tarafından yayımlanabilir bulunan toplam makale sayısı, o sayıda yayımlanacak makale sayısından fazla olursa, hangi makalelerin yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Gerek duyulması halinde makaleler ikiden fazla hakeme gönderilebilir.

Düzeltilmek koşuluyla basılabilir bulunan bir makaleye ilişkin hakem eleştirileri yazara / yazarlara bildirilir. Olduğu gibi basılması uygun görülen ve basılması uygn görülmeyen makalelerin yazarlarına hakem değerlendirmeleri gönderilmez. Hakemler tarafından belirtilen görüş, öneri ve gerekçelerin yazar/yazarlar tarafından dikkate alınarak, gerekli görülen düzeltmelerin yapılması esastır.

Makalesini değerlendiren hakemlerin kimliği hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda ise hakemlere bilgi verilmez. Yayımlanan makalelerin telif hakları Dergimize, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

Makale Gönderme

Makaleler, Dergimizin www.ebuline.com adresinden ulaşılabilen çevrimiçi makale gönderme sistemi kullanılarak, elektronik ortamda gönderilmeli, sonradan yapılan revizyonlar yine bu sistem üzerinden, ilgili makaleye verilen makale no kullanılarak kaydedilmelidir. Posta yolu ile ya da elden, makale kabul edilmemektedir. Makale metni üzerinde yazarların adları bulunmamalıdır.

Makale gönderirken sistem tarafından istenen bilgiler eksiksiz, doğru ve istenen şekilde belirtilmelidir. Yazarlar sisteme, göndermiş oldukları makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını, Dergimizde yayımlanması durumunda telif haklarını Dergimize devretmiş sayılacaklarını kabul ettiklerini açıkça belirten ve tüm yazarlarca imzalanmış bir mektubun elektronik sürümünü (resim veya .pdf dosyası biçiminde) mutlaka yüklemelidirler. Yazarlar makalelerini sisteme yükledikten sonra, kendilerine verilen makale numarası ve kendi e-posta adresleri ile değerlendirme sürecini çevrimiçi takip edebilirler.

Yukarıda belirtilen kuralara uyulmadan hazırlanan ve gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmazlar ve sistemden silinirler.